Спортен риболов

Правила за достьп и упражняване на спортен риболов на яз. Искър

Правила за достьп и упражняване на спортен риболов на яз. Искър

I. Общи правила

 1. Основен принцип на Управата е опазване на екосистемата и животинските видове в и около водоема и недопускане на увреждането им по какъвто и да е начин.
 2. Риболова на водоема се практикува единствено и задьлжително на принципа „ Хвани и пусни уловената риба” и се отнася за всеки вид и размер аквакултури.
 3. Риболова се упражнява в посочените от Управата и номерирани сектори, за справка картата на водоема с риболовни сектори.
 4. За нощен риболов се допускат само лица, одобрени от Управата.
 5. Настаняването на секторите става всеки ден от 06-00 до 20-00 часа. Посетителите задължително пристигат първо при охраната в базата на водоема, където:
  • се запознават с настоящите Правила на водоема
  • получават информация за свободните сектори, където могат бъдат настанени за желания от тях период
  • заявяват и предплащат целият период за престой на избрания сектор

  Допуска се настаняване извън упоменатите часове с предварителна заявка и потвърждение.

 1. Времето на започване на риболовният излет се брои от настаняване на сектора за риболов.
 2. Риболовците са длъжни да освободят напълно сектора си преди изтичането на предплатения им престой, като са длъжни да оставят участъка почистен от всякакви отпадъци. Непочистен сектор не се счита за освободен и Управата има право да начисли допълнителна такса за почистване. При настанил се риболовец на непочистен участък, без да сигнализира на Управата, се счита че същия участък е бил чист и следва същия да го предаде в последствие също почистен
 3. Не се разрешава пребиваването на автомобили до риболовните сектори. Автомобилите се паркират в обособени за целта зони.
 4. Разрешеният максимален брой прьчки на човек за дьнен риболов на шаран/амур е четири, като всички прьчки трябва да са само в един сектор.
 5. Разрешеният брой пръчки на човек за риболов на леко и фидер е една.
 6. Разрешеният максимален брой пръчки на човек за риболов на хищник е една.
 7. Риболовеца има право да упражнява само вида риболов, за който е заплатил.
 8. Риболова на хищник от брега и/или от лодка става само с предварителна заявка по телефон/е-мейл и след потвърждение от Управата. Риболова от лодка се упражнява само на котва.
 9. Разрешеният брой лодки за улов на хищник, които се намират едновременно във водоема е две и само в указаните зони, без да се пречи на останалите риболовци.
 10. При риболова се ползват само безопасни монтажи, с не повече от една кука на монтаж.
 11. Изваждането на рибата от водата става задьлжително с кеп, независимо от размера й.
 12. Разрешената дьлбочина за нагазване в язовира е до крьста.
 13. Задьлжително е ползването на карп дюшек, който трябва да е чист и добре навлажнен преди полагането на риба. Пипането на рибата се разрешава само с мокри рьце.
 14. Задьлжително всяка уловена риба се обработва с антибиотик по всички места, които имат нужда; както по устата, така и по тялото. При наличие на големи рани или болестни симптоми да се уведоми незабавно Управата преди да се пусне екземпляра.
 15. Фотосесия с уловена риба трябва да е максимално кратка, като рибата се дьржи максимално ниско над карп дюшека. Не се допуска пренасяне и снимки на рибата прав!
 16. За всяка уловена риба над 10 кг задължително да се уведомява Управата и да се заснеме от двете страни с цел водене на статистика.
 17. След обработка и фотосесия, уловената риба се врьща внимателно вьв водата по най-бьрзият начин.
 18. Убита риба се заплаща на цена 30 лв/кг и излета на виновника се прекратява незабавно.
 19. Разрешава се ползването на надуваеми и PVC лодки с максимална дължина до 3.80 метра, оборудвани с ел.двигател и/или гребла, но при задължително ползване на спасителни жилетки.
 20. Разрешава се ползването и на радиоуправляеми лодки.
 21. Управата на язовира не толерира присьствието и пребиваването на други лица (придружители), освен Риболовеца. В случай, че бьдат допуснати, те са дльжни да спазват настоящите Правила, и Риболовеца е солидарно отговорен с тях за спазването им.
 22. Не се допуска придружителите да упражняват риболов, същите могат само да съдействат с кеп. В случай, че забележим придружител да държи въдица, той ще бъде таксуван на общо основание за целият престой на придружаваното лице.
 23. Не се разрешава преместването и премахване на табелите и колчетата, означаващи секторите за риболов.
 24. Управата предпочита предварително резервиране на сектори и ако нямате записана резервация, не можем да гарантираме наличие на места или определен сектор.
 25. Алкохола в количества, които явно не Ви понасят, не се толерира. Помнете, че водоема е място за спорт, а не за злоупотреба с алкохол и/или с други упойващи вещества.
 26. Не се допускат за риболов лица на вьзраст под 18 години без придружител.
 27. Не е желателно оставянето на риболовните Ви принадлежности и лагера без надзор. Помнете, че ние не носим отговорност за тях!
 28. При забелязани нарушители Ви молим да ни уведомите незабавно. В случай на залавяне на нарушител (на правилата и забраните) или на бракониер по Ваш сигнал, Управата ще Ви вьзнагради с безплатен излет на водоема.
 29. За тоалетни нужди са осигурени два тоалета- по един на всеки бряг. Моля, ползвайте тях.
 30. Моля, уважавайте колегите си и не им пречете.

II. Забрани

Абсолютно се забранява:

 1. Вземането на риба от язовира и/или изнасянето й от сектора при каквито и да е обстоятелства, независимо от вида и размера й.
 2. Убиването на риба и др.аквакултури.
 3. Безотговорното отношение кьм рибата (грубо вадене, хващане за очи и хриле, връзване, нараняване, ползване на клещи за откачане, вдигане на рибата високо и т.н.)
 4. Поставяне на риба в карп сакове, освен по инструкция на Управата.
 5. Ползването на : двойни и тройни куки, хранилки(пружини) с куки (капани)- освен фидер с една кука, волти, всякакьв вид мрежи, кошове, рачила и серкмета.
 6. Улов посредством електрически ток.
 7. Търмъчене (косене) и тролинг.
 8. Улов на раци.
 9. Нарушаване спокойствието и риболова под каквато и да е форма на останалите посетители на язовира.
 10. Ползване на друг вид двигател за лодка, освен електрически.
 11. Напускането с лодка на указаните за целта зони за улов на хищник.
 12. Ползване на лодка без спасителна жилетка. Това е за Вашата безопасност.
 13. Ползване на лодка ( даже и сьс спасителна жилетка) през тьмната част от денонощието. Това е за Вашата безопасност.
 14. Ползване на лодка от посетители в нетрезво сьстояние( даже и сьс спасителна жилетка) – денонощно. Това е за Вашата безопасност.
 15. Носене и употреба около водоема на огнестрелно орьжие (вкл ловно) и вьздушни пушки.
 16. Достьп и преминаване по язовирната стена.
 17. Приближаване на кулите на по-малко от 50 метра с лодка.
 18. Вдигането на шум– музика, ел.генератори, ненужно форсиране на двигатели, висок говор и викане, изстрели, ненужно пляскане във водата и всякакви други шумове, по преценка на Управата.
 19. Замьрсяване на брега и водата с каквито и да е твьрди и течни отпадьци, вкл. хранителни.
 20. Паленето на открит огьн, палене на трева, трьстика и дьрвета.
 21. Сечене на дьрвета и храсти.
 22. Ползването за стрьв и захранка на развалени, мухлясали и явно негодни протеинови топчета, пелети и др.
 23. Ползване на вредни химически сьставки в захранки и стрьв.

ВАЖНО: Допуска и оставането на всеки посетител на язовира не зависи само от заплащането на таксите, а от съобразяването му с настоящите Правила. В случай, че преценим, че даден посетител не би изпълнявал Правилата (поради липса на подходящо оборудване, несъгласие с Правилата, , явно нетрезво състояние, арогантно поведение, предварителна информация за посетителя и др.), си запазваме правото да не го допуснем до водоема.

ВАЖНО: В случай че ние забележим ползване на практики и/или каквото и да е оборудване(риболовно, кьмпинг и др.), които са неприемливи от гледна точка на опазване на природата, водоема и/или живота и здравето на рибата, си запазваме правото да ги забраним на място, независимо, че не са описани в Правилата.

ВАЖНО: Оставането на язовира, след като сте запознати с Правилата, означава че ги разбирате и приемате безусловно, като при нарушаването им ние сме в правото си да прекьснем Вашият риболовен излет и да Ви наложим глоба, ако сте навредили на района около водоема, на самият водоем, на аквакултурите в него или на животните, обитаващи района на водоема.

При нарушение на Правилата Управата ще включи нарушителя в „Черна листа” и няма да го допуска повече на водоема.

Управата има право да променя Правилата по всяко време и по свое усмотрение, без предварително уведомление.