Общи условия

Настоящите общи условия дават информация и съдържат правила за работа и ползване на уебсайта и са наричани по-долу за краткост Общи условия.

Сайтът http://www.lambordja.com е собственост и се администрира от Стили Агро ЕООД

За да ползвате услугите предоставени Ловна резиденция «Ламборджа» Вие трябва да се запознаете и приемете посочените Общи Условия.

Настоящите общи условия дават информация и съдържат правила за работа и ползване на уебсайта и са наричани по-долу за краткост Общи условия.

Сайтът http://www.lambordja.com е собственост и се администрира от Стили Агро ЕООД

За да ползвате услугите предоставени Ловна резиденция «Ламборджа» Вие трябва да се запознаете и приемете посочените Общи Условия.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Информацията, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на lambordja.com, не се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от оправомощените органи в съотвествие с българското законодателство или когато е изрично разрешено от Потребителя.

«Стили Агро» ЕООД  обработва  данни, предоставени от клиента, единствено за изпълнение на своите нормативни задължения във връзка с предоставяната от него услуга.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

  1. Потребител е всяко лице, което е регистрирано в lambordja.com и ползва услугите, предоставени от сайта.
  2. Потребителят попълва формуляр за регистрация и се съгласява с Общите условия.
  3. Потребителят има право на достъп до информацията, която е въвел и възможност да я коригира.
  4. За издаване на платежен документ и удостоверяване на плащането е задължително при регистриране Потребителят да предостави пълни и верни данни.
  5. Потребителят се съгласява: личните му данни да се използват за регистрация, с цел идентификация и обратна връзка.

ПРАВА НА СТИЛИ АГРО ЕООД

  1. «Стили Агро» ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време, без предварително известие, като публикува допълнения и изменения в сайта.
  2. При нарушаване на Общите условия от страна на Потребителя, «Стили Агро» ЕООД има право да го санкционира и да ограничи и/или изтрие достъпа му до информация и услуги.
  3. «Стили Агро» ЕООД не носи отговорност за невярна информация, предоставена от Потребителя.
  4. «Стили Агро» ЕООД не носи отговорност за злоупотреби, вследствие на доброволно предоставени данни от страна на Потребителя на трети лица.
  5. «Стили Агро» ЕООД не носи отговорност при невъзможност за използване на част или цялата система и загубена информация, в следствие на технически причини.